مهندسی فروش

مهندسی-فروش

مهندسی فروش

بخش مهندسی امور مشتریانبا هدف ایجاد هماهنگی بین دو بخش فنی واجرایی شرکت تشکیل شده تا سیاست های سازمانی شرکت که مبنی بر مشتری مداری  نظم  سرعت و ارائه خدمات در بالاترین سطوح استاندارد می باشد به بهترین نحو اجرا گردد.